Linode Stackfiles

  • common { vpn, postfix, sudo, iptables, fail2ban }
  • infra (nginx, certbot, mysql, redis)
  • go (hugo, gitea, minio)
  • php (php*admin, nextcloud, matomo)